Nově pořízená technika ze strukturálních fondů Evropské unie už prokázala svojí funkčnost při povodních

Na konci loňského roku a v průběhu letošního roku byly realizovány nákupy techniky pro Hasičský záchranný sbor ČR ze strukturálních fondů Evropské unie.

 

Celkově se jedná o 28 projektů spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu spočívajících v pořízení techniky a technologií pro Hasičský záchranný sbor České republiky, s cílem zvýšit akceschopnost, mobilitu a efektivitu jeho působení. Hlavním dopadem realizace projektů je zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany.

 

Mnohá z pořízené techniky byla při povodních nasazena doslova jen pár dní po té, co dorazila příslušným HZS krajů.

 

Takto byla a je nasazena speciální technika Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín.

 

Jde o přepravní tahače, které převáží těžkou techniku do míst nasazení, nákladní vozy, sloužící k evakuaci občanů a rozvozu materiálu pro pomoc občanům, pásový bagr, který se využívá ke zpevňování hrází, odstranění náplav a narušených konstrukcí mostů. Ke zpevňování hrází v Mělníku je využíván také dálkové řízený traktor-pluh.

 

Ani technika, kterou nakoupily HZS krajů, nezahálí.

Do terénu vyjely autobusy pro přepravu 140 hasičů na pomoc Praze pro stavění hrází (HZS Kraje Vysočina, HZS JMK, HZS OLK, HZS KVK).

V plném nasazení jsou nakladače. Nasazeno je jich celkem 10 a pomáhají při zpevňování hrází a úklidu nánosů bahna.

Pro převoz speciálních kontejnerů (týlový, nouzového přežití do míst nasazení hasičů v obcích), převoz kontaminovaných předmětů a bahna při úklidu nákladním kontejnerem se využívají kontejnerové nosiče.

Hasiči využili i speciální potápěčskou výstroj do kontaminovaného prostředí, například při ochranných pracích v úpravně vod v Mělníce.

Nasazeny byly velkokapacitní cisterny CAS 30 k oplachu kontaminovaných prostor od bahna vysokotlakou nekontaminovanou vodou.

A pro rychlou dopravu na místo a řízení zásahu v místě nasazení byly využity velitelské vozy.

 

Technika tak dostála všech závazků, ke kterým byla předurčena. Jejím cílem je totiž zvýšit akceschopnost, mobilitu a efektivitu. Hlavním dopadem realizace projektů je zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany.

 

Svojí předurčenost pro mimořádné události, jako jsou právě povodně, mají ve svém názvu i samotné projekty. Jedná se o projekty operace Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách (ve zkratce „Živelní pohroma“) a o projekty operace Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (ve zkratce „Zvýšení kvality“).

 

Živelní pohroma

Hlavním cílem projektů operace Živelní pohroma je zvýšení mobility a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, který je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, v případě mimořádných událostí, konkrétně živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní), a zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci integrovaného záchranného systému na různé mimořádné události, zejm. živelní pohromy.

 

Zvýšení kvality

Hlavním cílem projektů operace Zvýšení kvality je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segment systému ochrany obyvatelstva, a zvýšení akceschopnosti, mobility a efektivity řešení různých typů mimořádných událostí. Nově pořízená technika umožní Hasičskému záchrannému sboru České republiky účinně reagovat na nové typy mimořádných událostí a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby), vytvoří pro zásahovou činnost nové technické, technologické a provozní podmínky a rozšíří spektrum použití pro různé typy mimořádných událostí.

Více o projektech na http://www.hzscr.cz/clanek/technika-pro-zvyseni-kvality-reseni-mimoradnych-udalosti.aspx

 

Dotační titul

V Integrovaném operačním programu je na projekty operace Živelní pohroma a Zvýšení kvality určena celkem 1 mld. Kč, přičemž 85 % způsobilých výdajů bude spolufinancováno prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Příjemci dotace jsou hasičské záchranné sbory všech krajů mimo Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, dále Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky a také Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava.

 

Integrovaný operační program je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územního rozvoje. K hlavním směrům podpory lze zařadit rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Více na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/IOP

 

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

O autorovi
Dobrovolný hasič, zakladatel HASIČI ONLINE.

Okomentovat

*


jedna + šest =