Slavnostní předání techniky hasičům

Dne 1. října 2013 bude v Praze na letišti v Letňanech slavnostně předána technika, která byla nakoupena ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu, který přispívá ke zvýšení akceschopnosti a kvality řešení mimořádných událostí v České republice.

 

 

Technika byla pořízena z projektů operace Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách a o projekty operace Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí.

V Integrovaném operačním programu je na tyto projekty určena celkem 1 mld. Kč, přičemž 85 % způsobilých výdajů je spolufinancováno prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

V rámci projektů operace Živelní pohroma byla pro Hasičský záchranný sbor České republiky zakoupena tato technika:

  1. Požární nosiče kontejnerů, kontejnery valníkové a nakladače – tento komplex techniky je určen pro přepravu speciálních prostředků, odvoz materiálu na místě zásahu, provádění záchranných a likvidačních zemních prací po povodních apod.
  2. Autobusy, které jsou určeny pro evakuaci a přepravu osob z postiženého území do nouzových míst pro ubytování, střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti nebo pro přeskupování sil HZS ČR v rámci ČR.
  3. Automobily pro potápěčskou skupinu se systémem pro zásah v kontaminovaných vodách, které budou nasazeny pro technické a vyprošťovací práce na technologiích pod vodou kontaminovanou nebezpečnými látkami.
  4. Kontejnery technické vyprošťovací, které budou využívány pro provádění vyprošťovacích prací z prostor sesuvů a závalů, z prostor mimo komunikace, z vodních toků a dále pro technologické a technické práce při zásazích.
  5. Nákladní automobily, které budou nasazeny pro záchranu osob z míst ohrožených povodněmi, pro evakuaci osob a cenného materiálu, pro dopravu záchranářů všech složek IZS i s jejich vybavením na místo zásahu v těžce přístupném terénu apod.

 

 

V rámci projektů operace Zvýšení kvality byla zakoupena tato technika:

  1. Výšková technika – automobilové žebříky, které představují generačně novou výškovou techniku s novými prvky.
  2. Technické automobily, které budou nasazeny při zásazích při haváriích způsobených únikem nebezpečných látek do životního prostředí při haváriích zejména v dopravě.
  3. Velitelsko-spojové automobily, které představují mobilní pracoviště velitele zásahu jednotek požární ochrany a složek IZS.
  4. Cisternové automobilové stříkačky CAS 30, které jsou určeny pro hašení rozsáhlých a komplikovaných požárů průmyslových areálů, obchodních center a požárů lesů a pro dopravu vody v období sucha.
  5. Cisternové automobilové stříkačky CAS 20 určené pro universální použití při zásazích na záchranu osob a majetku před požárem a současně pro provádění záchranných prací (tzv. technických zásahů).

 

Uvedená technika je dodávána postupně v letech 2012 – 2013a uváděna do užívání.

V řadě případů již byla nasazena při červnových povodních. Do terénu vyjely autobusy pro přepravu 140 hasičů na pomoc Praze pro stavění hrází. V plném nasazení byly nakladače, které pomáhaly při zpevňování hrází a úklidu nánosů bahna. Pro převoz speciálních kontejnerů (týlový, nouzového přežití do míst nasazení hasičů v obcích), převoz kontaminovaných předmětů a bahna při úklidu nákladním kontejnerem byly využity kontejnerové nosiče. Hasiči při červnových povodních využili i speciální potápěčskou výstroj do kontaminovaného prostředí, například při ochranných pracích v úpravně vod v Mělníce.  Automobilové cisterny byly nasazeny při červnových povodních k oplachu kontaminovaných prostor od bahna vysokotlakou nekontaminovanou vodou. Velitelské vozy byly využity pro rychlou dopravu na místo a řízení zásahu v místě nasazení.

 

V rámci Integrovaného operačního programu je v letech 2012 a 2013 realizováno a spolufinancováno celkem 28 projektů spočívajících v pořízení techniky a technologií pro Hasičský záchranný sbor České republiky a pro Správu Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, s cílem zvýšit akceschopnost, mobilitu a efektivitu jeho působení. Hlavním dopadem realizace projektů je zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany.

Informace o projektech: http://www.hzscr.cz/clanek/technika-pro-zvyseni-kvality-reseni-mimoradnych-udalosti.aspx

Informace o Integrovaném operačním programu: www.kvalitazivota.eu

Hlavním cílem projektů operace Živelní pohroma je zvýšení mobility a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, v případě mimořádných událostí, konkrétně živelních pohrom (zejména povodní a bleskových povodní), a zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci integrovaného záchranného systému na různé mimořádné události, zejm. živelní pohromy.

Hlavním cílem projektů operace Zvýšení kvality je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí působením Hasičského záchranného sboru České republiky, a zvýšení akceschopnosti, mobility a efektivity řešení různých typů mimořádných událostí. Nově pořízená technika umožní Hasičskému záchrannému sboru České republiky účinně reagovat na nové typy mimořádných událostí a nové trendy v zásahové činnosti (nové hrozby), vytvoří pro zásahovou činnost nové technické, technologické a provozní podmínky a rozšíří spektrum použití pro různé typy mimořádných událostí.

Projekty jsou realizovány v gesci hasičských záchranných sborů krajů, Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky a Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava s metodickým vedením Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

 

Organizační informace:
Brány areálu se otevřou v 15,00 hodin.

Předání techniky bude zahájeno po 16 hod.

Parkování je zajištěno na vyhrazeném parkovišti zdarma.

Občerstvení bude možné zakoupit přímo v areálu.

 

Na předání techniky naváže koncert „POVODNĚ 2013 – DĚKUJEME“, který bude zahájen v 17 hod.

Informace o koncertu: http://www.hzscr.cz/clanek/povodne-2013-dekujeme.aspx

 

 

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

O autorovi
Dobrovolný hasič, zakladatel HASIČI ONLINE.

Okomentovat

*


+ dva = sedm