V první polovině roku 2013 zasahovali hasiči nejčastěji v neděli

V období od 1. ledna do 30. června 2013 zasahovaly jednotky požární ochrany u 55 735 událostí, což je o 13 % více než ve stejném období roku 2012.

Nejčetnějšími událostmi byly technické havárie, ty již dlouhodobě tvoří více než polovinu výjezdů hasičů. Na jejich navýšení se navíc letos podílely i červnové povodně.

Podle dnů v týdnu nejvíce událostí vzniklo v neděli (16,7 %), nejméně v sobotu (12,5 %), podle měsíců nejvíce v červnu (32,9 %) a nejméně v únoru (11,4 %).

Základní údaje o událostech v ČR

Druh události

1.1.– 30.6.

2012

1.1.– 30.6.

2013

Index %

2013/2012

Požáry s účastí jednotky PO

11 913

7 662

64

Dopravní nehody

8 760

9 039

103

Úniky nebezpečných látek

       z toho „ropných produktů“

  1.  

1 881

  1.  

1 939

104

103

Technické havárie

22 523

32 877

146

Radiační havárie a nehody

0

0

0

Ostatní mimořádné události

6

6

100

Plané poplachy

3 914

3 628

93

UDÁLOSTI CELKEM

49 534

55 735

113

 

Od r. 2010 platí změna při evidenci živelních pohrom. Mimořádné události vzniklé následkem škodlivě působících přírodních sil a jevů (včetně počasí), které ohrožují životy, zdraví, majetek či životní prostředí a při nichž jednotky PO provádějí záchranné a likvidační práce, jsou evidovány podle převažující činnosti při zásahu a jsou opatřeny specifickým příznakem, který umožňuje sledovat příčinu mimořádné události.

Z tohoto pohledu je členění zásahů u událostí vyvolaných negativním působením přírodních sil a jevů za první pololetí 2013 následující:

 

požáry způsobené zejména bleskem

48

dopravní nehody

522

úniky nebezpečných chemických látek

43

technické havárie

  1.  

planý poplach

40

Celkem

23 976

Většina těchto zásahů byla spojena zejména s povodněmi v červnu 2013.

 

Počet požárů výrazně poklesl. Na příznivý vývoj měl vliv především nižší počet požárů volných skládek, odpadů, lesních porostů a požárů v přírodním prostředí vůbec – po většinu období bylo vlhké počasí.

Během prvních 6ti měsíců letošního roku hasiči u 8 760 dopravních nehod bezprostředně zachránili či evakuovali 2 731 osob, při zásazích se vyskytlo 278 usmrcených osob a 6 022 zraněných, jimž v mnoha případech poskytli předlékařskou pomoc.

Při únicích nebezpečných chemických látek jsou nejčetnějšími úniky ropných produktů, těch bylo v tomto období 1 939 a dále úniky plynů včetně aerosolů, celkem 379.

Počet planých poplachů se oproti loňskému období snížil o 7%, přičemž jejich podíl na celkovém počtu událostí se snížil na 6,5 %. Téměř polovina planých poplachů je způsobena elektrickou požární signalizací. Další plané poplachy jsou způsobeny přivoláním k případu, který měl příznak požáru, přivolání k nenahlášenému pálení a zneužití jednotky PO. Nejvíce planých poplachů bylo v hl. m. Praze, celkem 574.

      

Počet událostí v jednotlivých krajích

Počet událostí

1.1.– 30.6.

2012

1.1.– 30.6.

2013

Index %

2013/2012

Praha

4 158

5 081

122

Středočeský

6 228

8 756

141

Jihočeský

3 017

4 356

144

Plzeňský

3 098

3 693

119

Karlovarský

1 529

1 995

130

Ústecký

3 879

4 954

128

Liberecký

1 959

2 124

108

Královéhradecký

2 407

2 591

108

Pardubický

2 561

2 568

100

Vysočina

3 569

3 589

101

Jihomoravský

4 252

4 251

100

Olomoucký

2 958

2 487

84

Zlínský

1 903

1 796

94

Moravskoslezský

8 016

7 494

93

CELKEM ČR

49 534

55 735

113

    

Hasiči bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor v letošním1. pololetí, 25 367 osob, nejvíce při technických pomocích, dopravních nehodách a požárech. Dále hasiči poskytly pomoc 9 133 zraněným osobám (převážně u dopravních nehod, technických pomocí a požárů).

Při zásazích bylo 236 hasičů zraněno, z toho 167 profesionálních a 69 dobrovolných.

Rozhodující podíl na spolupráci při zásahu u událostí s jednotkami požární ochrany má Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. Tyto tři složky tvoří základ integrovaného záchranného systému. V prvním pololetí bylo evidováno 47 235 případů součinnosti jednotek PO s ostatními složkami. Nejvíce, 57,3% z celkového počtu připadlo na Policii ČR, 21,7% na zdravotnickou záchrannou službu a 10,4% na obecní policii. Zbytek tvoří pomoci zejména místních služeb, firem, institucí, obecních úřadů a dalších.

 

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

O autorovi
Dobrovolný hasič, zakladatel HASIČI ONLINE.

Okomentovat

*


− čtyři = tři